Az első alkalommal láttuk az öt szolgálati ajándékot, az Ef 4,11 (apostol, próféta, evangélista, pásztor, tanító) alapján, a második alkalommal az 1Kor 12,8-11 alapján hat kegyelmi ajándékkal foglalkoztunk (a bölcsesség igéje, az ismeret igéje, a hit ajándéka, a gyógyítások kegyelmi ajándékai, az isteni erők munkái, lelkek megkülönböztetése) ma továbbhaladunk, az 1Kor 12,27-28-cal, és a Róm 12,6-8-cal.

Ebben a két igeszakaszban hét kegyelmi ajándék van megnevezve, amiről még nem beszéltünk, most ezeket vesszük sorra – látjuk, hogy ezek a listák részben fedik egymást. A nyelveken szólásról, annak magyarázatáról, a prófétálással való kapcsolatáról egy külön bibliaórán beszélünk, a következő alkalommal, az 1Kor 14 alapján.

Nézzük először az 1Kor 12,27-28-at!

“27 Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. 28 Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra” (1Kor 12,27-28).

Ez alapján most két kegyelmi ajándékról fogunk beszélni, mégpedig két nagyon fontos ajándékról!

A. Gyámolítás:

 • “ántilémpszisz”, egy hapax legomenon, azaz csak egyszer fordul elő az Újszövetségben, de az igei formája háromszor: “ántilámbánomai”, a “lámbánó” igének egy képzett alakja, ami azt jelenti: “felvesz, felkap”.
 • A Lk 1,54-ben így fordítja az ÚF: “Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról…”, Károli pedig: “Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról”.
 • Tehát olyan kegyelmi ajándék tulajdonosáról van szó, aki szívesen felveszi, felkarolja másnak az ügyét, akár erkölcsileg, akár anyagilag.
 • Van is erre egy nagyon érdekes törvényi passzus a Tórában, ami ide vonatkozik: “Ne nézd el, ha embertársad szamara vagy marhája kidől az úton. Ne menj el mellettük közömbösen, hanem segíts neki lábra állítani azokat!” (5Móz 22,4). Akkoriban gyakran a szamár volt egy egész emberi egzisztencia. A törvény szellemi üzenete: ha valakinek összeomlott, vagy megrogyott az emberi egzisztenciája, segíts neki lábra állítani! Ez nem azt jelenti, hogy neki nem kell nekirugaszkodnia, hogy felállítsa, de segíts neki! Akinek megvan ez a kegyelmi ajándéka, annak ez a törvény és annak szellemi értelme beíratott a szívébe.
 • Imádkozzunk érte, jó lenne, ha valamilyen szinten megadná az Isten mindenkinek kegyelmi ajándékként, hogy legalább egy elesettnek felkarolná az ügyét a gyülekezetben. Az önzés és a közöny csíráját is ki kell irtanunk, ha valóban a Krisztus Testét akarjuk építeni!

B. Vezetés:

 • “kübernészisz”, szintén egy hapax legomenon jelentése: kormányzás, egy hajó útjának ellenőrzése irányítása, viszont ebből képzett alak: “kübernétész”, kétszer is előfordul. Ez egy hajózási szakkifejezés: egy hajó kormányosa, navigátora.
 • A mai modern görögben repülőgéppilótát jelent. Latinos, eltorzított formája a magyar nyelvben “gubernátorként” ismert, jelentése: kormányzó.
 • Ebből a szóból származik a kibernetika szakkifejezés, ami azt jelenti, hogy “irányító- és kapcsolatrendszer tanulmányozása és vezérlése számítógépes rendszerekben”
 • Normális esetben a lelkész és a presbiterek alapvető ajándéka, amelynek alapajándéka a “bölcsesség igéje”. Tehát nem egy, pusztán emberi elképzelések alapján történő irányítás!
 • A gyülekezetkormányzás ajándéka ez, amely segítségével a személy átlátja a gyülekezetben a hívők emberi kapcsolatrendszereit, motivációit, és igyekszik egy biblikus, krisztusi irányba koordinálni, vezérelni őket, illetve ebben a vezérlő folyamatban részt vállalni. Nem emberi, Uram bocsá’ politikai elképzelések megvalósításának szándékával!
 • Nem egy emberes, rendkívül összetett szolgálat és ajándék, de csak az foglalkozzon vele, akinek valóban megadatott, alapajándékával, a “bölcsesség igéjével” együtt.
 • Összetett szolgálatot, csapatmunkát kíván. Lehet például egy régi gyülekezeti tagnak nagyobb rálátása a gyülekezetre, mint redszerre, a hívők kapcsolatrendszereire, kegyelmi ajándékaira, de előfordulhat, hogy a “bölcsesség igéje” kisebb mértékben adatott neki, ilyenkor kell mellé olyan ember, akinek ez nagyobb mértékben adatott. Azért is csapatmunka, mert lényeges mellé legalább egy prófétai ajándék is (mint személy), magának Isten vezetésének és Isten akaratának kihirdetése a gyülekezet időszerű kérdéseire nézve! Ezért tekinthetjük olyan különleges kegyelmi ajándéknak is, amely sokszor a maga teljességében nem egyetlen személynek, hanem egy vezető csoportnak adatott.
 • Lényeges összetevője még ennek az ajándéknak a más hívőkben meglévő kegyelmi ajándékok felismerése, tudatosítása, erősítése.
 • Röviden úgy is összefoglalható a vezetés ajándéka, hogy az Istentől kapott építőkövek felismerése, összegyűjtése, és ezekből a Krisztus Testének, a Lelki Templomnak a felépítése, karbantartása, megtartása, működtetése.

Térjünk át a Róm 12,6-8-ra!

“6 Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon; 7 aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, 8 a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel” (Róm 12,6-8).

Ez alapján még öt kegyelmi ajándékról kell beszélnünk.

C. Szolgálat:

 • “diakonia”, a gyülekezeten belüli legkülönbözőbb szolgálatok összessége, előtérbe helyezve a szeretet szolgálatát mások felé. De minden más szolgálat, amit vállal az ember a gyülekezetben. Az ilyen kegyelmi ajándék tulajdonosa akkor érzi magát elemében, ha bárhol, bármiben segíthet, legyen az fűnyírás, egy adott dolog megszervezése, egy özvegy meglátogatása, adminisztrációban való segítség, stb. Rendkívül fontos ajándék!

D. Vigasztalás:

 • Katolikus fordításokban “buzdítás”, a Károliban “intés”, az ÚF-ben “vigasztalás”.
 • Az eredeti görög szövegben “parakaleó” ige melléknévi igenévi alakja. Ebből származik a “paraklétosz” kifejezés: “vigasztaló, pártfogó, szószóló”. Az újszövetségi görög használja a Szentlélekre, és Jézusra is, és csak a jánosi iratokban fordul elő. A klasszikus görögben jogi kifejezés, hasonló a latin “advocatus”-hoz.
 • A “parakaleó” ige azt jelenti szó szerint, hogy “mellé hív”, azaz maga mellé hív egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre.
 • Ez gyakorlatilag nem más, mint egyrészt a lelkigondozás ajándéka, amely kegyelmi ajándék, nem végzettség függvénye! Természetesen nem becsüljük le a végzettséget, de kegyelmi ajándék nélkül nem ér semmit. És tulajdonképpen mindhárom fordítás jó, mert ez lehet adott esetben intés, buzdítás, és vigasztalás is,
 • másrészt a közbenjárás ajándéka, szolgálata,
 • harmadrészt a pártfogás ajándéka, szolgálata.
 • a három elem közül mindenkinél más és más dominál, de mindhárom jelen kell, hogy legyen.
 • Alapajándéka a “bölcsesség igéje”. Aki ezzel nem rendelkezik, az ne fogjon lelkigondozásba, akkor sem, ha a legmagasabb mentálhigiénés képzettsége van! Ez utóbbinak még az is kísértése, hogy súlyos pszichés betegségeket is kezelni akarunk. Tudnunk kell a kompetenciánk határait!
 • Szintén nagyon fontos ajándék!

E. Adakozás:

 • a “metadidómi” ige melléknévi igenévi alakja, az ige azt jelenti: “megosztja valakivel azt, ami az övé”
 • Az a kegyelmi ajándék, amelynek a tulajdonosa, teljesen Istennek tudja magát, életét, vagyonát, javait átadni, erőn felül tud adakozni.
 • És őszintén, egyszerűségben, szelídségben, alázattal, nem dicsekvéssel, nem érdekből és számításból, hanem, hogy a Krisztus Teste épülhessen.
 • Enélkül az ajándék nélkül hosszú távon nem létezhet keresztyén gyülekezet, főleg azokban az időkben, amikor elzárják majd az állami pénzcsapot. Mert ez be fog következni, bármilyen kormány lesz, ne legyünk naivak!
 • Ezért lenne fontos imádkozni, és komolyan gondolni: “Vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem, hogy kedves légyek néked!”

F. Elöljáró:

 • “prohisztémi” ige melléknévi igenévi alakja, az ige szó szerint azt jelenti, mint a magyar szó: “elől áll”, “elől jár”.
 • Összefoglaló fogalom minden tisztségre és szolgálati ajándékra. Az elöljáró nem azért elöljáró, mert hatalmaskodik és diktál, hanem azért, mert “elől jár” hitben, szeretetben, reménységben a Lélek gyümölcseinek a termésében, mégpedig – ahogy az ige mondja – igyekezettel.

G. Könyörület (irgalom):

 • Az “eleáó” ige melléknévi igenévi alakja. Fontos tudni, hogy ez az ige 29-szer fordul elő, ebből 26-szor Istennel és Krisztussal kapcsolatban, jellemzően kérés formájában Jézus felé.
 • Lásd Mt 20,30: “És íme, két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, így kiáltoztak: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk (Kürie eleészon hémász, hüiosz Daüeid)!”
 • A Krisztusi könyörület szolgálata! Sokféle formában lehetséges (ahogy Krisztus könyörülete is sokféle formában nyilvánult meg az emberek felé), különösen a betegek, szomorkodók, gyászolók, árvák mellett végzett szolgálat. Jó kedvvel végzi, ha megadatott neki ez a kegyelmi ajándék, nem kötelességérzetből!
 • Gyakorlatilag nem egy konkrét feladatra adott ajándék, hanem egy sajátos lelkület, mint kegyelmi ajándék, amely kiegészítődik – szükségszerűen – a “szolgálat” és a “vigasztalás”, vagy akár a “gyógyítás” és az “adakozás” ajándékával, tulajdonképpen ezek adják meg a “könyörület” tartalmát, míg a “könyörület” adja meg ezeknek a konkrét szolgálatoknak az indulatát, lelkületét, ami nem más, mint a krisztusi lelkület. Ily módon alapajándéknak is nevezhetjük!

A következő, negyedik alkalommal a nyelveken szólásról, annak magyarázatáról, és a prófétasággal való kapcsolatukról fogunk beszélni.

Facebook Comments Box