1. 1Kor 12,8-11

“8 Mert van, aki a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. 9 Az egyik ember ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. 10 Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. 11 De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja”.

Kilenc kegyelmi ajándék van felsorolva a szakaszban, mi most csak hattal foglalkozunk, a prófétai ajándékról már volt szó, a nyelveken szólással, annak magyarázatával, illetve a prófétálással való kapcsolatukkal egy külön bibliaórán fogunk foglalkozni.

 • a bölcsesség igéje és az ismeret igéje un. alapajándékok; alapját képezik, képezhetik más ajándékoknak, amelyek ezek nélkül nem is nagyon működnének.

A. A bölcsesség igéje:

 • “logosz szofiasz”
  Az az ajándék, amelynek birtokában az adott személy Isten igéjének az ismeretében helyes, Istennek tetsző döntéseket tud hozni, és Istennek tetsző tanácsokat tud adni. A vezetés és a lelkigondozás egyik alapajándéka.

B. Az ismeret igéje:

 • “logosz gnószeosz”
  Az az ajándék, amelynek birtokában az adott személy nem elégszik meg felületes bibliai ismeretekkel, a Szentírás mélyéig akar és tud lehatolni, és meg is tudja ezeket a mélységeket érteni. Ily módon alapajándéka a tanítói szolgálati ajándéknak. Nem mindenkiből lesz jó tanító, akinek ez adatott, de önmagát nagyon jól tudja építeni ezáltal, feltéve, ha nem csak bölcsész szinten űzi a bibliai ismeretet, hanem meg is éli!
 • Fontos tudni, hogy ez a két ajándék adathat állandó, illetve ideiglenes ajándékként is, jelzi ezt a “didotai” igealak, amely a “didómi” = “adni” ige folyamatos jelen idejű alakja, azaz “adatik” vagy “kapja”, és nem “adatott” vagy “kapta”. És ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy ez egy állandó ajándék, bár az is lehet!
 • Lehet olyan, hogy egy fontos élethelyzetben, vagy gyülekezeti helyzetben valaki bölcs döntést tud adni, javasolni, anélkül, hogy ez neki állandó ajándéka lenne. Hasonlóképpen valaki egy adott esetben nagyon világosan, a Szentlélek akkor adott ajándéka szerint nagyon mélyen meg tud érteni egy-egy bibliai igét, anélkül, hogy ez neki állandó ajándéka lenne, és alkalmas lenne a tanításra.
 • Még gyermekek is megkaphatják olykor, méghozzá mind a kettőt! Egy fontos ige ehhez: “15 Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták: Hozsánna Dávid Fiának! – haragra lobbantak, 16 és így szóltak hozzá: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: Hallom. Sohasem olvastátok: „Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet”?” (Mt 21,15-16). Sok példát lehet tapasztalni hittanos gyerekek körében is!
 • Viszont mint alapajándék, mindkettő mindig állandó ajándék!

C. a hit ajándéka:

 • “pisztisz”
 • Meg kell itt különböztetnünk a hit kegyelmét (üdvözítő hit), és a hit kegyelmi ajándékát!
 • Az üdvözítő hit kegyelme minden hívő, újjászületett és megtért személy alapkegyelme.
 • A hit ajándéka viszont egy különleges kegyelmi ajándék. Lényegét talán legjobban az világítja meg, hogy ennek az ajándéknak a birtokosa képes hinni abban, hogy – ahogy az ezsaiási ige mondja – “tóvá lesz a délibáb” (Ézs 35,7). A hitnek erről az ajándékról beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy “Bizony mondom nektek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda – akkor odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen” (Mt 17, 20).
  Lásd Elkána esetét:
  “1 Volt egy ember, Ramataim-Cofimból, az Efraim hegységéről való, és az ő neve Elkána vala, Jerohámnak fia, ki Elihu fia, ki Tohu fia, ki Sof fia volt; Efraimita vala. 2 És két felesége volt néki; az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának gyermekei valának, de Annának nem valának gyermekei. 3 És ez az ember felmegy vala esztendőnként az ő városából, hogy imádkozzék és áldozatot tegyen a Seregek Urának Silóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás valának az Úrnak papjai. 4 És azon a napon, melyen Elkána áldozni szokott, Peninnának, az ő feleségének, és minden fiának és leányának áldozati részt ád vala; 5 Annának pedig kétakkora részt ád vala, mivel Annát igen szerette; de az Úr bezárá az ő méhét” (1Sám 1,1-5 Károli).
  Lényege ennek a “kétakkora résznek” az, hogy előre képes hálát adni a még nem realizálódott, de hite szerint Isten által már elkészített dologért, a gyermekért, Sámuelért. Ez a hit kegyelmi ajándékának egy különleges mértéke.
 • Annak az embernek a számára, akinek megadatott – akár állandó, akár ideiglenes kegyelmi ajándékként – a hit olyan dolgokat képes előre láttatni, ő pedig olyan dolgokban képes előre hinni, amelyek az adott pillanatban még nagyon nehéznek, mintegy lehetetlennek látszanak.
 • Ez az az ajándék, amelynek kapcsán egy érett keresztyén azt a szófordulatot szokta használni, hogy “erre, vagy arra – konkrétan – van hitem”. Ez lehet egy jelentős történésnek, egy ébredésnek a látása, vagy épp egy gyógyulásé (így a gyógyítások kegyelmi ajándékának alapajándéka!). És Jézus ígérete szerint – ha valóban ez a kegyelmi ajándék működik – ezek a dolgok meg is lesznek. Egy embernek ez lehet egy valamiben való “látó” hit, de lehet – állandó ajándékként – sok dologban való hit, látás. Gyakorlatilag ez nem más, mint a keresztyén ember “optimizmusa”!
 • Nagyon fontos kegyelmi ajándék, imádkozzunk érte!

D. a gyógyítások kegyelmi ajándéka:

 • “khariszmata iamaión” mindkettő többes számban van: “a gyógyítások kegyelmi ajándékai”
 • Tehát itt tulajdonképpen nem egy kegyelmi ajándékról van szó, hanem egy összefoglaló néven megnevezve több kegyelmi ajándékról.
 • Azt is fontos tudnunk, hogy a Biblia sehol sem beszél “gyógyítókról”, sőt kihangsúlyozza: “Én az ÚR vagyok a te gyógyítód” (2Móz 15, 26). Nem a gyógyító személyén van a hangsúly, hanem a gyógyító Úron.
 • Kulcsfontosságú igeszakasz:
  “13 Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! 14 Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. 15 És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. 16 Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” (Jak 5,13-16). A gyógyítást pedig maga az Úr végzi, övé a módszer, a pillanat, amely titok. Mind az imádkozó(k)nak, mind a betegnek hinnie kell a gyógyulásban (a hit kegyelmi ajándékával, anélkül nem megy!).
 • Meglátásom szerint gyógyító, akinek a gyógyítások valamelyik, vagy több kegyelmi ajándéka adatott ma tulajdonképpen az, akit sokszor, különleges mértékben hallgat meg Isten, amikor gyógyulásért imádkozik.
 • Az automatikus gyógyítás ajándéka – az én véleményem szerint szerint – ma nincs, vagy nagyon ritka…
 • A gyógyulás lehet rögtöni, látványos, vagy folyamatos, fokozatos.
 • Nemcsak testi, hanem lelki, vagy szellemi eredetű betegségekről is szó van itt, sőt elsősorban ezekről, amelyek gyakran eredői a testi betegségeknek.
 • A gyógyító maga az Úr, maga osztja szét a gyógyítás kegyelmi ajándékait az egyes tagokon keresztül.
 • Nagy-nagy szükség lenne ilyen gyógyító szolgálatra, az imádság és az olajjal való megkenés által! És ez nem egy szektás dolog, ez egy bibliai feladata és küldetése a véneknek, vagyis a presbitereknek, persze ehhez hívő, újjászületett embernek kell lenni, és rendelkezni kell a hit kegyelmi ajándékával.
 • Vannak olyan – főleg karizmániákus – keresztyének, akik nem veszik igénybe az orvostudományt, mondván, hogy majd Isten meggyógyítja őket. Ez téves hozzáállás!

Térjünk vissza az 1Kor 12,10-hez!

E. az isteni erők munkái:

 • “energémata dünameón” = “erők (hatalmak) belső munkálkodásai”. Itt is mindkettő többes számban van.
 • Itt is egy összefoglaló néven megnevezett ajándékcsoportról van szó.
 • elsősorban a legkülönbözőbb csodatévő erőkre kell gondolnunk, amelyeket most nem részletezünk.
 • Elég annyit tudni, hogy véleményem szerint Pál itt kimondottan apostoli ajándékok összességére gondolhatott. Ahogy a 2Kor-ban mondja: “Apostolságom ismertetőjegyei a teljes állhatatosságban, a jelekben, a csodákban és az isteni erőkben (teraszin kai dünameszin) nyilvánultak meg közöttetek” (2Kor 12,12).
 • Csodákért azért lehet imádkozni, sőt, kell is! Isten előtt nincs lehetetlen: “17 Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. 18 Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését” (Jak 5,17-18).

F. a lelkek megkülönböztetése:

 • “diakriszeisz pneumatón”
 • “diakriszisz” = megkülönböztetés, felismerés, megítélés
 • Az a kegyelmi ajándék, amelynek birtokosa felismeri, hogy az egyes emberekben milyen szellemiségek lakoznak, és be tudja azonosítani azok forrását.
 • Ennek mértéke különböző lehet. Meglátásom szerint akinek különleges mértékben adatott, az rögtön, első találkozásra felismeri és beazonosítja az egyes emberben lévő, gonosz eredetű szellemiségeket, amelyek károsak a gyülekezetre, vagy éppen a jó szellemiséget. Akinek kisebb mértékben adatik, némi ismeretség, megvizsgálás után képes erre.
 • A különböző szellemiségek származhatnak a. a Szentlélektől, b. pusztán emberi forrásból, c. a Gonosztól.
 • Nagyon fontos kegyelmi ajándék, jó lenne, ha minden gyülekezetben lenne legalább egy olyan ember, akiben különleges mértékben jelen van, mert gyülekezeteinkben a legkülönbözőbb romboló szellemiségek vannak jelen és pusztítanak. Lehet imádkozni érte!

Következő alkalommal az 1Kor 12,27-28; Róm 12,6-8 szakaszok alapján még hét kegyelmi ajándékról fogunk beszélni, utána pedig külön a nyelveken szólásról, annak magyarázatáról, a prófétálással való kapcsolatukról két külön bibliaórán. Így összesen öt részből fog állni a kis sorozatunk.

Facebook Comments Box