Ebben az írás-sorozatban egy kicsit a kegyelmi ajándékokról szeretnék írni, egy, a Tapolcai gyülekezet szerdai bibliaóráin, öt alkalmon elhangzott tanítás-sorozathoz készült vázlataim alapján, ezért néha kicsit vázlatszerű lesz, amiért elnézést kérek!

 • A leggyakrabban használt szó a kegyelmi ajándékokra a charisma: “a kegyelem eredménye”. A Krisztus Teste és egyenként az újjászületett hívők hívők Isten kegyelme által léteznek és szolgálnak, a gyülekezetnek és a hívőnek mindene kegyelem és ajándék!
 1. Kegyelmi ajándék vagy talentum?
 • a talentum velünk születik
 • a kegyelmi ajándékot újjászületésünkkor (vagy utána) kapjuk

Kétféleképpen történhet:

 • Isten újjászületéskor egy talentumot kegyelmi ajándékká formál
 • Isten újjászületéskor ad legalább egy kegyelmi ajándékot, amelyet az újjászületettnek fel kell gerjesztenie, ki kell munkálnia
 1. Négyféle álláspont a kegyelmi ajándékokkal kapcsolatban:
 • Szesszacionizmus: a csodás kegyelmi ajándékok megszűntek, az egyszerűek megmaradtak.
 • Kontinúacionizmus: a természetfeletti ajándékok legnagyobb része ma is él, az írás elvei szerint kell őket gyakorolni. Egy református kontinúacionista teljesen a hitvallásos keretek között vallja ezt.
 • Karizmániákus: a kegyelmi ajándékok hiánytalanul ma is élnek, a kortárs prófétai kijelentések egyenrangúak a Bibliai kijelentéssel.
 • Klasszikus pünkösdi: majdnem a kontinúacionizmussal azonos, de szerintük csak az a keresztyén, aki részesül a szentlélek keresztségben, mint második áldásban, és ennek minden esetben az a jele, hogy az illető megkapja a nyelveken szólás ajándékát (ebben a karizmániákusok is egyetértenek).
 1. A kegyelmi ajándékok kettős célja:
 • használjon vele a Krisztus Testének az építésére…
 • Krisztus uralmának és Isten erejének a megmutatása…
 1. A kegyelmi ajándékok hat fontos jellemzője:
 • mindenkinél más és más…
 • ugyanazon kegyelmi ajándék más mérték szerint adathat az egyes személyeknek…
 • a kegyelmi ajándékokért lehet, sőt kell imádkozni!
 • egyes kegyelmi ajándékok összefüggenek egymással, például egyik nélkülözhetetlen alapja a másiknak
 • ebből adódóan egy személynek több kegyelmi ajándéka is lehet
 • egy-egy kegyelmi ajándék lehet állandó vagy ideiglenes

A kegyelmi ajándékok listája (korántsem teljes!):

 • Róm 12,3-8
 • 1Kor 12,4-13
 • 1Kor 12, 28-31
 • Ef 4,7-15
 1. Ef 4,7-15
 • apostol, próféta, evangélista, pásztor, tanító => szolgálati ajándékok

A. apostol:

 • feltétele: tanúja Krisztus földi munkásságának, tanításának és/vagy tanúja a feltámadott megjelenésének… mások is a 12-őn kívül!
 • maga a Feltámadt Krisztus hatalmazta fel őket személyesen, így
 • az ő tisztségük egyszeri és megismételhetetlen
 • szolgálatuk alapító jellegű
 • minden kegyelmi ajándék birtokosai, mégpedig különleges mértékben, így
 • minden más kegyelmi ajándék, így a szolgálati ajándékok, tisztségek is tőlük erednek
 • “Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által” (Ef 2,20-22). Pontosan erre valók a kegyelmi ajándékok!
 • egyfajta apostoli ajándék és szolgálat ma, amikor valaki, missziói területeken a semmiből gyülekezetet tud építeni, de ez nem azonos az újszövetségi apostolsággal!

B. próféta:

 • az apostolhoz hasonlóan alapító tisztség, ajándék
 • de az apostollal ellentétben nem szűnt meg, csak némileg átalakult
 • ószövetségi próféta: int és előre meghirdeti Isten ítéletét és üdvakaratát
 • újszövetségi próféta ma:
  a. Leleplezi és néven nevezi a bűnt egy ember vagy a gyülekezet életében.
  b. Kihirdeti Isten vezetését – ezért a vezetéshez – ami egy másik kegyelmi ajándék! – elengedhetetlen!
  c. Isten akaratának meghirdetése egy másik ember vagy a gyülekezet időszerű kérdéseire nézve
 • “Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek” (1Péter 1,19-21).
 • a hit szabálya szerint kell, hogy történjen! => “Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon…” (Róm 12,6)
 • ez azt jelenti, hogy az alapító apostolok és próféták szellemében, azzal ellentétes kijelentés nem lehet! De nem is emberi tetszés, vagy nem tetszés, emberi szabály által megítélhető, egyedül a “hit szabálya alapján”! A mai próféta megítéli önmagát és prófétálását is a Szentírás fényében.

C. evangélista:

 • Aki különösen világosan és érthetően valamint isteni nyomatékkal és hatalommal tudja az evangéliumot továbbadni, akár igehirdetőként, akár személyes beszélgetésben. Fő jellemzője a meggyőzőereje, szolgálatát valódi megtérések és újjászületések követik.
 • nemcsak lelkész lehet evangélista!

D. pásztor:
főbb funkciói:

 • védelmezés…
 • tanácsolás
 • vezetés
 • nem csak lelkipásztoroknak adathat, hanem bizonyos mértékben egyszerű hívőknek is!

E. tanító:

 • tanítás = tanítványképzés, jellemformálás, nem pusztán információátadás.
 • a gyülekezet egyik legfontosabb ajándéka. Megadja a teológiai, etikai kereteket, kijelöli a gyülekezet hitvallásának és felépítésének teológiai kereteit és azok gyakorlati megvalósításának pilléreit
 • az információátadás, a bibliai igazságok átadásának vágya, valamint az életfogytig tartó tanulás vágya jellemzi
 • a gyülekezeti tanítás többféle keret között működhet: négyszemközti tanítás, bibliaóra, tanítói igehirdetés (ez utóbbinak is nélkülözhetetlen része a tanítói jelleg!)
Facebook Comments Box