(A keresztyén teológia egyik legvitatottabb kérdésének számít, hogy az ószövetségi törvény mennyire, milyen mértékben, és hogyan releváns a keresztyén ember életében. Jelen írásomban röviden szeretném ismertetni ezzel kapcsolatos meglátásaimat.)

Mark Driscoll valóban helyesen ismerteti e honlapon közzétett, “Segítség az ószövetségi törvény értelmezéséhez” című írásában, hogy a klasszikus reformátori hagyomány az ószövetségi törvényt három fő csoportra osztja: ceremoniális, polgári, és erkölcsi törvényre.

Azt is jól ismerteti, hogy a klasszikus reformátori értelmezésben a három közül csak az erkölcsi törvény nem veszítette el érvényét. Vajon igaz-e ez? Talán kicsit furcsa a válaszom, de véleményem szerint igen is, meg nem is. Igaz, ha a törvénynek csak csak egy szintjét látjuk, de már nem ennyire egyértelmű a dolog, ha a törvénynek mindkét rétegét tekintetbe veszem.

A törvény két rétege

Jézus szavaiból kell kiindulnunk:

“Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedikTehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában” (Mt 5,17-19).

Ezek a szavak nem azt sejtetik, – még ha nem is értelmezzük szó szerint az iótára és a vesszőre vonatkozó kitételt – hogy van a törvénynek egy jelentős csoportja, ami elveszítette érvényét. Ha ez igaz lenne, akkor azt implikálná, hogy a Bibliámban ezeket a részeket akár közölhetnék a végén egy függelékben, mint “Isten egykor releváns, ma már nem aktuális parancsa”. De ezek a szövegrészek benne vannak a Bibliámban,Isten igéjének nevezem őket, és Isten igéjeként olvasom, alkalomadtán prédikálok róluk, és normatív üzenetet fogalmazok meg belőlük kiindulva.

Állításom: mind a ceremoniális, mind a polgári, mind az erkölcsi törvény érvényben maradt. Ezt természetesen nem azt jelenti, hogy minden keresztyénnek be kell tartani a kóseritás szabályait, hosszúra kellene hagynia a szakállát, vagy hogy húsvétkor nem ehetne kovászos kenyeret. De akkor hogy? Ez attól függ, mit is nevezek törvénynek, az írott Tórát, vagy a szellemi Tórát. (Az “írott Tóra” kifejezést a rabbinikus irodalomból kölcsönöztem, de ott a párja a “szóbeli Tóra”, ami nagy részben a Talmudban kifejtett tanításokat jelenti.)

A szellemi Tóra nem más, mint Istennek örök, változhatatlan, és mindig érvényes törvénye, akarata. Az írott Tóra pedig nem más, mint a szellemi Tórának az adott kulturális, történeti, és vallástörténeti kontextusban, konkrét, írott törvényben megjelenő formája, amely az ószövetségi törvényben van előttünk.

szellemi Tóra sohasem változik (Róm 7,12), – ahogy Isten sem – az írott Tóra változhat, egyes részei érvényüket veszíthetik, hatályon kívül kerülhetnek (Ef 2,15).

írott Tórát néha absztrahálni kell, hogy megtaláljuk a szellemi Tórát. Jézus nem mást tett, mint absztrahálta az írott Tórát:

“Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták (Mt 22,34-40).

Az absztrakt Tórát néha konkretizálni kell, és visszatérni az írott Tórához, és a mögött megkeresni a szellemi Tórát. Erre Pál ad példát:

Mert Mózes törvényében meg van írva: „Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!” Vajon az ökörről gondoskodik így Isten, vagy teljes egészében értünk mondja ezt? Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, azzal a reménységgel szántson, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből” (1Tim 5,17-18 vö: 5Móz 25,4).

A keresztyén teológusnak az a feladata, ha a törvényről van szó, hogy az írott Tóra betűje mögött rátaláljon a szellemi Tórára, és azt, ha kell újrafogalmazva továbbadja, és így Isten örök és változhatatlan törvényének szerezzen érvényt. Nem a törvény változik, hanem annak konkrét megfogalmazása, végrehajtási utasításai, szankciói. 

Ehhez persze kor- és vallástörténeti, nyelvi ismeretekre van szükség, és mindenekelőtt a Szentlélek megvilágosító erejére.

Konkrét példák

“Nő ne viseljen férfiholmit, férfi se öltözzék női ruhába, mert utálja Istened, az Úr mindazokat, akik ilyet tesznek” (5Móz 22,5).

Az ókorban, de tulajdonképpen a 20. század első feléig a ruha jelezte és meghatározta egy ember társadalomban, családban elfoglalt szerepét. A parancsolat nem azt tiltja meg például egy nőnek, hogy farmert viseljen. Elsődleges szellemi értelme: ha nő vagy, légy nő, ha férfi vagy, légy férfi, az Isten által adott rendben.

“Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyezd be házadat, ha valaki leesnék róla” (5Móz 22,8).

A ház nemcsak egy épület. A bét héber szó jelölhet családot, valakinek a háznépét is, lásd: “…én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk” (Józs 24,15b Károli). Ha új családot alapítasz, állítsd fel a korlátokat! Nem diktátorként, hanem a család papjaként, hogy a rád bízottakat baj ne érje.

Konklúzió

Látható, hogy máig érvényes és hasznos üzenete van az ószövetségi törvényeknek. A ceremoniális törvények mögött – bár az írott Tóra által megadott rend üdvtörténetileg eltöröltetett – ugyanígy máig, a keresztyén ember számára is érvényes normatív parancsok vannak. A polgári törvényeknek a szankció része töröltetett el, de szellemi tartalmuk szerintugyanúgy tükör, fék, és ösztöke lehetnek számunkra. Ha a szeretet nagy parancsolata nem mutat utat egy konkrét esetben, vagy puszta szeretetből ártunk valakinek (vagy önmagunknak), érdemes megkeresni az örök törvény útmutatását.

(Az írás először megjelent az Evangelikál csoport honlapján.)

Facebook Comments Box